Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Čitluk

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Školski odbor

 

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.), važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u, članka 7. Pravilnika o radu i stegovnoj odgovornosti radnika škole, Statuta škole, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-30-1838/21 od 28.12.2021. godine i Odluke Školskog odbora ur. broj: 02-02-25/22 od 12.01.2022. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk sa sjedištem Škole u Čitluku na adresi ulica kralja Tomislava 94. raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

 

 1. na neodređeno vrijeme
 1. učitelj njemačkog jezika                                  1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 2. učitelj matematike                                           1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 3. učitelj fizike                                                     1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 4. učitelj likovne kulture                                     1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 5. učitelj zemljopisa                                             1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 6. učitelj matematike                                           1 izvršitelj            (20 sati tjedno)

 

 1. na određeno vrijeme do 06.2022. godine
 1. učitelj razredne nastave                                   3 izvršitelja
 2. učitelj hrvatskog jezika                                   1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 3. učitelj hrvatskog jezika                                   1 izvršitelj            (16 sati tjedno)
 4. učitelj engleskog jezika                                   1 izvršitelj            (14 sati tjedno)
 5. učitelj talijanskog jezika                                  1 izvršitelj            (8 sati tjedno)
 6. učitelj njemačkog jezika                                  1 izvršitelj            (14 sati tjedno)
 7. učitelj matematike                                           1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 8. učitelj kemije                                                   1 izvršitelj            (10 sati tjedno)
 9. učitelj biologije                                                1 izvršitelj            (10 sati tjedno)
 10. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture              1 izvršitelj            (6 sati tjedno)
 11. učitelj katoličkog vjeronauka                          1 izvršitelj            (20 sati tjedno)
 12. učitelj katoličkog vjeronauka                          1 izvršitelj            (18 sati tjedno)
 13. djelatnik na održavanju čistoće                       1 izvršitelj            (puno radno vrijeme)

 

 1. na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta a najdalje do 30.06.2022. godine
 1. učitelj razredne nastave                                   1 izvršitelj

 

Uvjeti natječaja:

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 26/16. i 89/18.) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14 i 7/16.)

 

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

 • za radno mjesto pod točkom a) redni broj 1.-6., točkom b) redni broj 1.-10. i točkom c) redni broj 1. viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • za radno mjesto pod točkom točkom b) redni broj 11. i 12. viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka
 • za radno mjesto pod točkom b) redni broj 13. završena osnovna škola

 

Kandidati su pod obveznom i rangirajućom/dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata.

Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se: prijava za natječaj, kratak životopis, diploma/svjedodžba o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, preslika osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i rangirajuće/dodatne dokumente utvrđene Kriterijima za izbor kandidata prijavljenih na natječaj za slobodna radna mjesta:

dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao nadležne Službe za zapošljavanje, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija.

Za radno mjesto pod točkom b) redni broj 13. kandidati ne trebaju dostaviti dokaz o radnom stažu i uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tijekom školovanja.

Kandidati primljeni po natječaju dužni su dostaviti liječničko uvjerenje ne starije od šest (6) mjeseci i potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od tri (3) mjeseca, najkasnije do zaključenja Ugovora o radu.

Kandidat koji prvi put sa Školom zasniva radni odnos ima odraditi probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju.

Kandidati su u prijavi za natječaj dužni dostaviti kontakt telefon i mail adresu, kako bi naknadno mogli biti pozvani na intervju. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

U slučaju izjednačenog broja bodova a u skladu s odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ-a“ broj: 6/18. i 4/21.) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave relevantne dokaze o navedenom (original ili ovjerena kopija).

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na natječaj sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

 

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

ulica kralja Tomislava 94.

88 260 Čitluk

sa naznakom “za natječaj – NE OTVARATI”

 

Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk