Školski odbor ima  9 članova i radi po svom Poslovniku.

Članovi Školskog odbora su:

 • Iz reda Vijeća roditelja: Marija Bulić, Suzana Bošnjak i Zvonimir Barišić
 • Iz reda djelatnika škole: Ivan Musa, Ana Sušac i Tereza Pehar
 • Iz reda osnivača: Ivan Krasić, Marija Vasilj i Josip Grbavac

Školski odbor kroz školsku godinu obavlja sljedeće:

 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje
 • daje suglasnost u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi
 • donosi različite akte, pravilnike i sl. na prijedlog ravnatelja
 • donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • daje prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u ustanovi
 • vrjednuje i raspravlja o rezultatima škole, brine se o provedbi razvojnog plana škole i sl.
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom
 • bira ravnatelja i pomoćnika ravnatelja

Kolovoz:

 • raspisivanje natječaja i prijem djelatnika u radni odnos

Rujan:

 • usvajanje Izvješća o radu škole za tekuću školsku godinu nakon popravnih ispita
 • upoznavanje s kadrovskom problematikom i odobravanje ekskurzije.

Listopad/Studeni/Prosinac:

 • usvajanje Godišnjeg programa rada za tekuću školsku godinu
 • razmatranje i usvajanje Izvješća s realiziranih ekskurzija učenika IX. razreda,
 • natječaji za prijem u radni odnos

Siječanj/Veljača:

 • razmatranje i usvajanje Izvješća o radu škole na kraju prvog polugodišta,
 • upoznavanje s Izvješćem o uspjehu i vladanju učenika na kraju I.  polugodišta,

Lipanj:

 • razmatranje i usvajanje Izvješća s realiziranih ekskurzija, izleta i nastave u prirodi;

Osim planom istaknutih, Školski odbor će se sastajati na sjednicama kad god se za to javi potreba, vezano uz zadaće Školskog odbora predviđene Zakonom i Statutom. Realizira se na sjednicama sukladno Statutu Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk. Tijekom godine moguće su izmjene i dopune plana. O konkretnoj realizaciji vodi se zapisnik.