Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Čitluk

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Školski odbor

Temeljem članka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ-a br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. 7/16. i 7/22.), članka 63. i 64. Statutaškole, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a br: 02-30-743/24 od 02.04.2024. godine i Odluke Školskog odbora ur. broj: 03-02-450/24 od 22.04.2024. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

Ravnatelj škole​ 1 izvršitelj na period od četiri (4) godine

Uvjeti natječaja:

Kandidat pored općih uvjeta predviđenih Zakonom treba ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. 7/16. i 7/22.), odnosno da:

1. ima završenu visoku ili višu stručnu spremu;
2. ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu;
3. ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi;
4. nije kazneno osuđivan;
5. nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa;
6. nije niti u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja s bilo kojim članom Školskog odbora

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija-ne starija od šest (6) mjeseci): prijava za natječaj, kratak životopis, dokaz o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju obrazovne isprave), izvadak iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom stažu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri (3) mjeseca, dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje, potpisane i ovjerene izjave iz točke 5. i 6. uvjeta natječaja.

Do zaključenja Ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti:liječničko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od tri (3) mjeseca i uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od šest (6) mjeseci.

Napomena:

Temeljem članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ-a“ br. 6/18. 4/21. 7/22. i 11/23.), prioritet pri upošljavanju imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokumentaciju kojom se dokazuje pripadnost braniteljskoj populaciji, odnosno dokumentaciju propisanu Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ-a“ br. 1/24.).

Ravnatelj škole imenuju se na mandat od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju.

Prijave na natječaj sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk, kralja Tomislava 94., 88 260 Čitluk, sa naznakom “za natječaj – NE OTVARATI”

Školski odbor

Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk