Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Čitluk

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

 

Temeljem članka 97. i 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ-a” br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.), članka 75. Statuta škole, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a br. 05-02-30-636/22 od 30.03.2022. godine kao i Odluke Školskog odbora ur. broj: 06-02-02-329/22 od 25.04.2022. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

Pomoćnik ravnatelja škole                   1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

Uvjeti natječaja:

Kandidat pored općih uvjeta predviđenih Zakonom trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) odnosno:

 

  1. da ima visoku ili višu stručnu spremu;
  2. da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu;
  3. da ima pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi;
  4. da nije kazneno osuđivan;
  5. da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa;
  6. da nije niti u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja s bilo kojim članom Školskog odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk;

 

Kandidati su obvezni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata:

prijava na natječaj, životopis, diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, osobna iskaznica, uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest (6) mjeseci), potvrdu o radnom stažu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio, dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje, potpisane i ovjerene izjave iz točke 5. i 6. uvjeta natječaja.

Izabrani kandidat  po prijemu u radni odnos, odnosno do zaključenja Ugovora o radu dužan je dostaviti:

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri (3) mjeseca) i liječničko uvjerenje (ne starije od šest (6) mjeseci).

Pomoćnik ravnatelja škole imenuju se na mandat od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom preporučenom poštom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

ulica kralja Tomislava 94.

88 260 Čitluk

s naznakom: „Natječaj za pomoćnika ravnatelja škole“

Natječajno povjerenstvo – NE OTVARATI

 

Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk