Vijeće učenika

U školskoj 2017./2018. godini Vijeće učenika broji 26 članova,predstavnici od IV. do IX. razreda. Vijeće učenika svojim prijedlozima,primjedbama i aktivnostima sudjeluje u rješavanju pitanja važnih za učenike a posebno:

  • pokreće,organizira i ostvaruje aktivnosti usmjerene na poboljšanje života u školi,
  • pokreće i sudjeluje u humanitarnim akcijama usmjerenim na pomoć potrebitima,
  • promiče prava djece i osigurava uvijete,odnosno potiče izvršavanje njihovih obveza i postizanje što boljih rezultata u nastavi
  • aktivno sudjeluje u programu prevencije maloljetničke delikvencije i vršnjačkog nasilja

Sadržaj rada vijeća učenika su:

 

Redni br

Sadržaj rada

Vrijeme

Izvršitelj

1.

Formiranje Vijeća učenika za šk. 2017./2018. god.

rujan

članovi VU i pedagog

2.

Usvajanje pravilnika o radu Vijeća učenika te Godišnjeg plana i programa rada Vijeća, prijedlozi i dogovor o načinu rada i temama Vijeća

rujan

članovi VU i pedagog

3.

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o pedagoškim mjerama

listopad

članovi VU i pedagog

4.

Prodajna izložba povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje

listopad

članovi VU i pedagog

5.

Protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije

listopad

članovi VU i pedagog

6.

Obilježavanje Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom

studeni

članovi VU i pedagog

7.

Prodajna izložba po izboru članova – pomoć socijalno ugroženim učenicima naše škole

prosinac

članovi VU i pedagog

8.

Božić u našoj školi

prosinac

članovi VU i pedagog

9.

Debata:Muško-ženski poslovi

siječanj

članovi VU i pedagog

10.

Suradnja s eko sekcijom-uređenje školskog dvorišta

ožujak

članovi VU i pedagog

11.

Aktualna problematika

travanj

članovi VU i pedagog

12.

Obilježavanje Majčinog dana i Međunarodnog dana obitelji

svibanj

članovi VU i pedagog

13.

Što smo postigli, što naučili i što želimo nastaviti u sljedećoj školskoj godini?

lipanj

članovi VU i pedagog

Napomena: Tijekom godine moguće su izmjene i dopune u sadržaju rada Vijeća. Voditelji Vijeća učenika su pedagoginja škole i nastavnica hrvatskoj jezika.