Školski preventivni programi

Programi odgojno-obrazovnog djelovanja u prevenciji svih oblika poremećaja u ponašanju (odgojna suradnja s roditeljima i izvanškolskim službama, neposredni odgojni i zaštitni rad s učenicima i njihovim roditeljima, vrednovanje prevencije i suzbijanja poremećaja ponašanja)

AFIRMACIJOM POZITIVNIH VRIJEDNOSTI PROTIV NASILJA

Ciljevi programa

 • Afirmacija pozitivnih vrijednosti
 • Suočavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilja
 • Promicanje spoznaja o opasnostima oružja i drugih eksplozivnih naprava
 • Razvijanje samopoštovanja u učenika
 • Pomoć učenicima u životnim opredjeljenjima
 • Pozitivno provođenje slobodnog vremena učenika
 • Promicanje raznovrsnih sportskih i drugih kreativnih sadržaja

Zadaće programa

 • Razvijanje partnerstva između škole i zajednice.

Nužno je uključiti roditelje i učenike u život škole, a posebno u preventivni program.

Neizostavna je suradnja i koordinirano djelovanje sa svim relevantnim nadležnim tijelima i stručnim institucijama (MUP, Centar za socijalnu skrb, obiteljski liječnik, i dr.). Učenicima je potrebno ponuditi aktivnosti za kreiranje slobodnog vremena i to ne samo od strane škole nego i organizacija koje djeluju na ovom području ili ih potaknuti da osnuju nove.

 • Osigurati školu kao mjesto nulte tolerancije na nasilje.

Registrirati svako nasilničko ponašanje te postupiti u skladu za pravilnicima koji  u školi reguliraju učeničko ponašanje. Omogućiti djeci stručnu pomoć u školi ili institucija izvan škole koje se bave problematikom nasilja.

Plan aktivnosti

–       edukativni rad s učenicima koji provode učitelji u neposrednom odgojno-obrazovnom radu

–       CAP – RADIONICA – prevencija nasilja; radionica namjenjena učenicima razredne nastave

–       identifikacija nasilničkog ponašanja

–       stvaranje pozitivne školske klime

–       razvijanje komunikacijskih vještina

–       korištenje kvalitetnih nastavnih metoda

–       razvijanje otpornosti učenika na negativne pojave

–       promicanje socijalnih, emocionalnih i moralnih kompetencija

–       promicanje zdravih stilova života

–       poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti

–       suradnja škole i roditelja kroz edukacije i savjetodavni rad

–       radionice na satu razredne zajednice i roditeljskim sastancima

–       individualni razgovori i konzultacije

–       postojanje sandučića povjerenja

–       praćenje rizičnog ponašanja učenika tijekom šk. god.

–       o težim kršenjima kućnog reda škole obavijestiti MUP i Centar za socijalnu skrb

Nositelji navedenih aktivnosti su: razrednici, učitelji, stručna služba i ravnatelj. U izvršavanje aktivnosti uključit će se učenici, roditelji, službe zdravstvene i socijalne zaštite, udruge u lokalnoj zajednici.

Učinkovito suzbijanje pojava nasilja zahtijeva:

 1. Svi djelatnici odgojno-obrazovne ustanove dužni su utvrditi način postupanja u kriznoj situaciji (hitno dojaviti policiji i hitnoj medicinskoj pomoći o ugroženosti učenika ili zaposlenika)
 1. Nužna je koordinirana suradnja svih nositelja programa te stručnih institucija koje se bave problemima mladih, kao i zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi. O svim uočenim oblicima nasilja prema učenicima, učiteljima i roditeljima obvezno izvještavati.
 2. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture dužni su o svim uočenim fizičkim ozljedama izvijestiti razrednika, stručne suradnike i ravnatelja, a oni liječnika školske medicine i centar za socijalni rad.
 3. Svi razrednici i djelatnici sustavno prate sigurnosne pojave, prilike i stanja kako bi se uočeni problemi mogli učinkovito rješavati u suradnji s nadležnim organima, županijskim uredima i Ministarstvom prosvjete i športa.
 4. O svakoj uočenoj rizičnoj pojavi i čimbeniku koji bi mogli dovesti do neprimjerenih oblika ponašanja i nasilja pismeno upozoriti nadležne institucije koje će svojim propisima pomoći u rješavanju problema za koji nije nadležna odgojno-obrazovna ustanova.

PLAN PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA I MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE

Opis aktivnosti Nositelji aktivnosti Vrijeme realizacije

Različitosti kao povod za nasilje

– Prihvaćanje i promicanje različitosti i jednakopravnosti među ljudima

– Prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja

jutarnji sat

listopad

studeni

Različitosti kao povod za nasilje

– Prihvatljivo i neprihvatljivo ponašanje prema pripadnicima drugih grupa

– Ispoljavanje emocija na nenasilan način

jutarnji sat

listopad

studeni

Prepoznavanje nasilnih oblika ponašanja

– Upoznavanje sa školskim kodeksom ponašanja

– Razumijevanje osjećaja druge osobe

jutarnji sat

studeni

prosinac

Potrebe i nasilje

– Opći uvod u pojam potreba

– Konflikt i vrste konflikta

jutarnji sat

studeni

prosinac

Kodeks ponašanja

– Kodeks ponašanja u zajednici

– Verbalna komunikacija

jutarnji sat

prosinac

siječanj

Nenasilno rješavanje konflikata

– Nenasilno rješavanje konflikata

-Kodeks ponašanja kod kuće

jutarnji sat

prosinac

veljača

Kodeks ponašanja

– Kodeks ponašanja u školi

– Medijacija-Kako ostati neutralan u konfliktu

razrednici VI. r.

(sat razrednika)

siječanj

ožujak

Predrasude, stereotipi i diskriminacija

– Opći uvod u pojam predrasuda i stereotipa

– Oblici nasilja-Posljedice nasilja-Kako reagirati na nasilje

razrednici VII. r.

(sat razrednika)

veljača

ožujak

Maloljetnici u sukobu sa zakonom

– Uloge različitih institucija u maloljetničkom prestupništvu

– Inkluzivna škola

razrednici VIII. r.

(sat razrednika)

ožujak

travanj

–  Obilježavanje Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom

vijeće učenika

studeni

–        Uređenje panoa 0 % tolerancije nasilju u školama

školske sekcije

tijekom godine

–        Bez straha u školu

predstavnik MUP-a

travanj

–        Recimo NE nasilju

predstavnik CZSS-a

tijekom godine

Programi prevencije zlouporabe droga (polazišta, ciljevi, zadaće, ustroj, nositelji, smjernice, planovi i aktivnosti za ustanovu i roditelje)

PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI na kojem će raditi svi zaposlenici u školi.

– POJAVNOSTI DROGE U ŠKOLI – stalno praćenje – svi – dojava povjerenstvu

(pedagog, ravnatelj)

– POJAVNOSTI OPIJANJA – isto

– POJAVNOSTI PUŠENJA – isto

Zadatak škole je da svakodnevno skrbi i nadzire učenike. Njima se treba više baviti, osigurati im dobre uvjete, prostor i mogućnost za šport, glazbu, igru, zabavu i racionalno korištenje slobodnog vremena. Škola će nastojati da im ponudi zanimljive i atraktivne sadržaje kroz razne sekcije (dramsku, recitatorsku, literarnu, povijesno-novinarsku, ekološku, vjeronaučnu…),  športske sadržaje: nogomet, rukomet, košarku, stolni tenis, odbojku i sl., zbor i pripremanje školskih priredbi, razna natjecanja i svakodnevni savjetodavni rad u nastavi upućujući ih na štetnost droge, alkohola, nikotina, lošeg društva.

Okupiranost učenika dobro osmišljenim sadržajima najbolja je prevencija maloljetničkoj delikvenciji. Također je potrebna svakodnevna suradnja škole i roditelja i usmjeravanje djeteta na izbor pravih vrijednosti koje promoviraju život i očuvanje zdravlja.

Interni plan aktivnosti iz Okvirnog programa prevencije maloljetničke delinkvencije.

Naziv teme

Zaduženi za realizaciju

Vrijeme realizacije

Slobodno vrijeme mladih i kako ga kreativno koristiti

razrednici VI. razreda

veljača

Kako reći „NE“

razrednici VII. razreda

ožujak

U zdravu tijelu zdrav duh

Literarne radionice

voditelji literarne sekcije

ožujak,travanj

Sportom do zdrave ličnosti

učitelji zdravstvene i tjelesne kulture i učenici VIII. razreda

svibanj

Napomena: Programom će koordinirati Vijeće učenika uz suradnju s Vijećem roditelja.